Code of Conduct

REGELEFTERLEVNAD

Att lagar, förordningar och annan lagstiftning, men också etiska och sociala standarder, ska följas är en av Knauf-gruppens fundamentala värderingar.

För att skydda företagsgruppen mot risker, skadeståndsanspråk och förluster är det viktigt att varje anställd agerar ansvarsfullt och i överensstämmelse med tillämpliga lagar, förordningar och standarder.

KNAUFS UPPFÖRANDEKOD
KNAUFS UPPFÖRANDEKOD

Pålitlighet, trovärdighet och integritet är nödvändiga förutsättningar för framgång i vår verksamhet. För oss är det en självklarhet att vi respekterar lagar och bestämmelser i de länder vi är verksamma i.