KOMFORT OCH HANTERING

Vi strävar efter att leverera högsta möjliga kvalitet och har en lång bakgrund av ansvarsfull produkt- och processhantering när det gäller våra produkters säkerhet.

Mineralullsprodukter klassas inte som farliga och vi är säkra på att de inte utgör någon hälsorisk under tillverkning, installation eller användning. Faktum är att vår mineralull med ECOSE Technology har förlänat oss Eurofins högsta Gold-certifiering för låga utsläpp till inomhusluften.

 

VÅR MINERALULL MED ECOSE UPPFYLLER DE HÖGSTA KRAVEN PÅ UTSLÄPP TILL INOMHUSLUFTEN

2010 tilldelades Knauf Insulation GmbH den första Indoor Air Comfort Gold Standard-certifieringen av Eurofins Scientific för våra mineralullsprodukter med ECOSE Technology, en certifiering som skedde inom ramen för Eurofins test- och certifieringsprogram Indoor Air Comfort Gold Standard. Ullen i Knauf Insulations mineralullslösningar med ECOSE Technology är certifierad som ett framstående material enligt förordningarna om utsläpp av lättflyktiga organiska föreningar och inomhusluftkvalitet.

Läs mer

VÅRA MINERALULLSFIBRER KLASSIFICERAS INTE SOM FARLIGA ENLIGT STANDARDERNA FÖR KLASSIFICERING OCH MÄRKNING AV KEMIKALIER

Vid installation, när isoleringen skärs till, kan det ske viss dammbildning (hur mycket beror på faktorer som utrustning och ventilation). Genom en serie omfattande tester av fibrernas biopersistens har mineralullsfibrerna i Knauf Insulations produkter påvisats vara så säkra att de inte klassificeras som farliga enligt standarderna för klassificering och märkning av kemikalier.

Läs mer

VI GER PROFESSIONELLA ANVISNINGAR OM HANTERING AV VÅRA PRODUKTER

För vissa personer kan fibrerna i vår mineralull orsaka mekanisk irritation (obehag) vid hudkontakt. För att minimera potentiellt obehag ger vi anvisningar om hur våra produkter ska hanteras, till exempel i form av piktogram på produktförpackningarna. Nedan beskrivs de piktogram som förekommer i installationsanvisningarna och deras innebörd.

Läs mer

Säkerhetsdatablad

Enkel åtkomst till våra säkerhetsdatablad

DOP

Här finns prestandadeklarationer för Knauf Insulations produkter