Expertise
Expertkunskap

ENERGIEFFEKTIVITET

Dagens byggnader förbrukar cirka 40 % av den globala energin. Industrisektorn står för cirka 30 % av den globala energianvändningen. En stor del av all denna energi går till spillo. Vi skulle kunna göra enorma inbesparingar om vi höjde energieffektiviteten genom att renovera våra byggnadsmiljöer. Och isolering är det naturliga första steget.

Läs mer

BRANDSÄKERHET

När byggnadsmiljön förändras, nya produkter och material installeras och nya innovativa metoder introduceras, inte minst till följd av de nya bestämmelserna om energieffektivitet, är det viktigt att de beslut som fattas om att förbättra en byggnad inte leder till försämrad brandsäkerhet.

 

Läs mer

AKUSTIK

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) lider var femte person i Europa av bullernivåer som utgör en allvarlig hälsorisk. Situationen tenderar dessutom att bli allt värre. Den allt tätare bebyggelsen i städerna medför en ökad bullernivå som har en mycket negativ inverkan på såväl produktivitet och prestanda som på det sociala livet.

Läs mer